SELAMAT DATANG DI BLOG SMAN 1 TANJUNG PALAS UTARA

Materi Umum

Selamat datang di Blog SMAN 1 Tanjung palas utara

Selasa, 23 Oktober 2012

CONTOH SK SEMESTERAN


PEMERINTAH   KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 TG. PALAS UTARA
Jl. Kemuning, Ds. Karang Agung Kec. Tg. Palas Utara Kode Pos 77253

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 TANJUNG PALAS UTARA
NOMOR :422/189/SMA 1/III/2010

TENTANG
SUSUNAN PANITIA ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Menimbang              :  1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses ulangan             umum Semester Ganjil di SMA Negeri 1 Tanjung Palas Utara,       Perlu dibentuk Panitia.
                                     2. Bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik perlu membuat   jadwal kegiatan Ulangan Umum Semester Ganjil.    

Mengingat                  :  1. Undang-Undang No.20 tahun 2003
                                      2. Peraturan menteri pendidikan RI No 17 tahun 2007, tentang standar pengelolaan pendidikan.
                                      3. Surat edaran kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur No.420/     /III/2010 tanggal 17 Juni 2010.
                                      4. Program Kerja SMA Negeri 1 Tanjung Palas Utara Tahun Pelajaran 2010/2011

Memperhatikan         : Hasil Keputusan Rapat Dewan Guru, 02 November 2010

Memutuskan :      
Menetapkan               :
Pertama                      :   Susunan Panitia Ulangan Umum Semester Ganjil Sebagaimana Tercantum pada Lampiran 1
Kedua                         :   Jadwal Kegiatan Ulangan Umum Semester Ganjil Sebagaimana Tercantum pada Lampiran 2
Ketiga                         :   Uraian Tugas Panitia Ulangan Umum Semester Ganjil Sebagaimana Tercantum pada Lampiran 3
Keempat                     :   Segala Biaya Yang Timbul Akibat Pelaksanaan Ulangan Umum Semester Ganjil Dibebankan Pada Anggaran yang Sesuai.
Kelima                        :    Dan Apabila Terdapat Kekeliruan  Dalam Penetapan Keputusan Ini, Maka Akan Ditinjau Kembali.
Keenam                      :   Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.

                                                                        Ditetapkan di              : Karang Agung
                                                                        Pada tanggal               : 02 November 2010
                                                                                                Kepala Sekolah


                                                                                                Drs. Suparmin S.
                                                                                                Nip:196809151994121003
Tembusan :
                1.Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan
                   Up. Kepala Bidang Pendidikan Menengah.
                   Di Tanjung Selor.
                2. Arsif

Lampiran 1   : SK Kepala SMA Negeri  1 TPU
Nomor           :     422/189/SMA 1/III/2010
Tanggal          : 02 November 2010
SUSUNAN PANITIA ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

A.      Penanggung Jawab                             : Drs. Suparmin S. (Kepala Sekolah)
B.      Ketua                                                   : Amiruddin, S.Pd
C.      Sekretaris                                            : Daimun, S. Pd
D.     Bendahara                                          : Mia Indah, S. Pd
E.      Editing Naskah Soal                            : Alimuddin, S.Si.
                                                                                : Hany Indra s, S.Pd.
                                                                                : Yustineri Tusau, S.Th.
F.       Penggandaan Soal                              : TU
G.     Perlengkapan & Penggaturan Ruang: Bambang S. S. E,
                                                                                :  Isti’anah, S.Pd.
                                                                                : Agustia Rahnaningsih, S. Pd
H.     Pemeriksa Jawaban                            :Seluruh Guru mata Pelajaran
I.        Sie Penyusunan & Pembuatan Soal   
No
Mata Pelajaran
Kelas
Pembuat Soal
1
PPKn
XI,XII
Drs. Suparmin S.
2
Agama
X,XI,XII
 Marmai, S. Ag                  
3
Sejarah, , Bhs. Indonesia
X,XI,XII
Agustia Rahnaningsih, S. Pd
4
Fisika, TIK
X,XI,XII
Daimun, S. Pd
5
Geografi, TIK
X,XI,XII
Amiruddin, S.Pd
6
Kimia, Bhs. Indonesia
X,XI,XII
Alimuddin, S.Si.
7
Ekonomi, Buder
X,XI,XII
Hany Indra s, S.Pd.
8
Sosiologi, PPKn
X,XI,XII
Bambang S. S. E
9
Agama, Penjas
X,XI,XII
Yustineri Tusau, S.Th.
10
Biologi, Kimia, Bhs. Indonesia
X,XI,XII
Mia Indah, S. Pd
11
Matematika
X,XI,XII
Isti’anah, S.Pd.
12
Bhs. Inggris
X,XI,XII
Edi Subagyo, S.Pd
13
Muatan Lokal,
X,XI,XII
Pindo SKI
14
Praktek Seni Budaya
XI,XII
Dra. Yusiana
15
Bhs. Inggris
X
Nurul
                                                                                   
Ditetapkan di              : Karang Agung
                                                                        Pada tanggal               : 02 November 2010
                                                                                                Kepala Sekolah                                                                                                Drs. Suparmin S.
                                                                                                Nip:196809151994121003


Lampiran 2   : SK Kepala SMA Negeri  1 TPU
Nomor           :  422/189/SMA 1/III/2010
Tanggal          : 02 November 2010

JADWAL KEGIATAN ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

No.
Tanggal
Kegiatan
1.
4 Des 2010
Batas akhir pengumpulan bahan ulangan umum dari guru ke Editor/TU
2.
8 – 11 Des 2010
Editing naskah soal tertulis, penggandaan soal tertulis.
3.
13 – 16 Juni 2009
Penggandaan, persiapan ruang dan Pemasangan Nomor Meja.
4.
8 – 11 Des 2010
Pembagian  jadwal ulangan ke siswa dan pembagian kartu peserta ulangan umum
5.
20 – 29 Des 2010
Pelaksanaan ulangan umum
6.
20 – 29 Des 2010
Pengoreksian LJK dan nilai ujian semester ke rapor
7.
 3 - 5  Janu 2010
Pengolahan nilai (perhitungan nilai rapor)
8.
6 - 7  Janu 2010
Pengisian  rapor siswa
9.
8  Janu 2010
Pembagian rapor siswa

Ditetapkan di              : Karang Agung
                                                                        Pada tanggal               : 02 November 2010
                                                                                                Kepala Sekolah


                                                                                                Drs. Suparmin S.
                                                                                    Nip:196809151994121003

                                                                       

Lampiran 3   : SK Kepala SMA Negeri  1 TPU
Nomor           :  422/189/SMA 1/III/2010
Tanggal          : 02 November 2010
URAIAN TUGAS PANITIA ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

1.      Penanggung Jawab                 :  Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan.
2.      Ketua                                       :  Mengkoordinir seluruh kegiatan.
3.      Sekretaris                                :  Pembuatan kartu ulangan, berita acara, daftar hadir siswa.
4.           Editing Naskah Soal              :  Mengedit Naskah soal dari masing-masing sebelum soal di              perbanyak.
5.      Penggandaan Soal                  :  Menggandakan dan menyiapkan soal-soal ulangan.
6.           Penggaturan Ruang              :  Membuat nomor meja, mengatur dan menyiapkan ruang yang akan  digunakan
7.      Pemeriksa Jawaban                : Memeriksa/Memasukkan nilai ujian semester
8.      Perlengkapan              :  Menyiapkan segala keperluan dan bahan yang diperlukan.
9.           Sie Penyusunan &
         Pembuatan Soal                   : Membuat kisi-kisi naskah soal, dan menyerahkan         kepada editor dalam bentuk ketikan.
10.          Pengawas                              : Seluruh pengawas wajib hadir dan mengawas sesuai jadwal yang   telah ditentukan.

                                                                        Ditetapkan di              : Karang Agung
                                                                        Pada tanggal               :02November 2010
                                                                                                Kepala Sekolah,


                                                                                                Drs. Suparmin S.
Nip:196809151994121003

JADWAL PENGAWAS UJIAN SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2010/2010
Keterangan Kode Pengawas:
1.       Alimuddin, S.Si.                                                      
2.       Hany Indra s, S.Pd.                                                 8.  Agustia Rahnaningsih, S. Pd  
3.       Bambang S. S. E                                                       9.  Daimun, S. Pd
4.       Yustineri Tusau, S.Th.                                            10. Edi Subagyo, S.Pd                                    
5.       Isti’anah, S.Pd.                                                         11. Marmai, S. Ag                            
6.       Mia Indah, S. Pd                                                      12. Dra. Yusiana               
7.        Amiruddin, S.Pd                                                     13.Nurul Choriah,       S.s                                                     

TPU, 02 November 2010
Kepala Sekolah,Drs. Suparmin. S
Catatan:
Mohon mengawas sesuai jadwal dan tepat waktu. Tidak diperkenankan adanya penggantian pengawas kecuali atas izin Kepala Sekolah.
 
NIP.  196809151994121003


Tidak ada komentar:

Posting Komentar